Naše služby

Kvalitný odborný preklad si vyžaduje podrobnú znalosť odbornej terminológie.

ÚRADNÉ PREKLADY (súdne overené) s okrúhlou pečiatkou zviazané šnúrou trikolórou sú potrebné na oficiálne účely a pri styku so štátnou správou. Patrí sem doklad o vzdelaní, pracovná zmluva, zmluva o dielo, kúpno-predajná zmluva, rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, rozsudok, aspostila, notárske osvedčenie, technický preukaz, živnostenský list, osvedčenie o registrácií vozidla, potvrdenia rôzneho druhu, právne písomnosti, lekárske správy, uznesenia, darovacia zmluva a iné.
TLMOČNÍCKE SLUŽBY
Dôkladne Vám vyberieme tlmočníka podľa vašich požiadaviek KOREKTÚRY profesionálna úprava akýchkoľvek textov po stránke pravopisnej, gramatickej, ako aj štylistickej. Zabezpečíme, aby sa v odborných či obyčajných textoch nenachádzali nespisovné či slangové výrazy, skontrolujeme skloňovanie, väzby slov, čiarky, slovosled a podobne.
NEÚRADNÉ (OBYČAJNÉ ) PREKLADY
Ide o bežné alebo informatívne preklady ako napríklad tlačové správy, texty do propagačných materiálov, návody na používanie.
ODBORNÉ PREKLADY
Odborný text zvyčajne obsahuje vysoko špecifické výrazy (tzv. termíny), ktoré sa vzťahujú na konkrétnu oblasť. Odborné texty môžu byť články, publikácie, skriptá, učebnice a iné texty zo špecializovaných odvetví.

Hľadáte preklady medzi európskymi alebo neeurópskymi jazykmi? Máme skúsenosti s prekladmi vo všetkých svetových jazykoch. Svoje lingvistické znalosti vieme použiť v desiatkach rôznych profesijných odboroch ako napr. právo, bankovníctvo, účtovníctvo, financie, poisťovníctvo, zdravotníctvo, obchod, medicína, farmaceutika, marketing, stavebníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo, technika a iné.